WEB SİTESİ ZORUNLULUĞU GETİREN YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

Yeni Türk Ticaret Kanunu'na göre 1 milyon civarındaki şirket web sitesini kurmak zorunda. Firmaların kendi adlarına internette isim tescili ve web alanı (hosting) hizmeti almaları gerekmektedir. Yeni yasanın yürürlüğe konulmasına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan 1535 maddelik tasarı mecliste kabul edildi. Bir takım eksikliklerinde giderilmesiyle birlikte kanunlaşarak yürürlüğe girecek olan tasarı pek çok şeyi değiştirecek.

WEB SİTESİ ZORUNLULUĞU GETİREN YENİ TÜRK TİCARET KANUNU
web-tasarim

Yeni Türk Ticaret Kanunu'na göre 1 000 000 civarındaki şirket web sitesini kurmak mecburiyetinde. Firmaların kendi adlarına internette isim tescili ve web alanı (hosting) hizmeti almaları gerekiyor. Yeni kanunun yürürlüğe konulmasına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacı ile hazırlanan 1535 maddelik tasarı mecliste kabul edildi. Bir takım eksikliklerinde giderilmesiyle beraber kanunlaşarak yürürlüğe girecek olan tasarı bir çok şeyi değiştirecek.

1535 maddelik tasarının yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde web sitesini oluşturmayan şirket yöneticileri, 6 aya kadar hapis ve 300 güne kadar adli para cezasına çarptırılacak.

Firmaların, yeni yasal düzenlemeler sonucunda getirilen hukuki yaptırımlara tabi olmamak amacı ile isim tescili ve web alanı (hosting) başvurusunda bulunmaları mecburi oldu.

Kanun Tasarısının İlgili Bölümü

D) Elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetleri

I - İnternet sitesi

Madde 1524 -

(1) Her sermaye şirketi bir web sitesi açmaya ve bu sitenin açıkça belirlenmiş bir bölümünü, sayılacak içerik ile sınırlı olmamak üzere, şirketçe kanunen yapması gerekli olan ilânlara, paysahipleri ya da ortakları açısından önem teşkil eden açıklamalara; yönetim ve müdürler kurulu ile genel kurul toplantılarının hazırlıklarına; anılan kurulların yapılmasına ilişkin bilgilere; ortaklara ve paysahiplerine sunulması gerekli olan belgelerin yayımlanmasına; bu kurullara ait olanlar da dâhil olmak üzere her çeşit çağrıya; oy verme, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma yönünden mecburi ve bilgi toplumu bağlamında faydalı görülen tüm hizmetlerin ve bilgilerin sunulmasına; bilgi almaya yönelik sorulara, cevaplara ve benzeri diğer işlemler ile bu Kanunda ve diğer yaslarda paysahiplerinin ya da ortakların aydınlatılmasının öngörüldüğü konulara özgülemek mecburiyetindedır. Ayrıca, finansal tablolar, bunların dipnotları, ekleri, yönetim kurulunun senelik raporu dâhil, hesap durumlarına, ara finansal tablolara, yönetim kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ne oranda uyulduğuna ilişkin senelik değerlendirme açıklamasına; denetçinin, özel denetçinin, işlem denetçilerinin raporlarına ve yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin olarak, şirketin cevapları ve bildirimleri ve diğer ilgili hususlar şirketin web sitesinde yayınlanır. Bu hükümdeki yükümlülüğe uymama, kanuna aykırılığın ve yönetim kurulunun görevini yerine getirmemesinin bütün hukukî neticelerini doğurur. Ceza hükümleri saklıdır. Finansal tabloları ile her çeşit rapor üç yıl sitede kalır.
 

(2) İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış kısmının ticaret siciline kaydı da dâhil olmak üzere, bu maddenin hedeflerine özgülenmiş bulunan bu kısmının herkese açık nitelik taşıdığı, burda yer alan mesajlar ile bilgilerin ilgililere yönlendirilmiş açıklamalar ve hukukî iradeler olduğu, sitenin bu kısmına erişiminin usul ve esasları ile alakalı diğer hususlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.
 

(3) İnternet sitesinin bu maddenin hedeflerine özgülenmiş kısmında yayınlanan içeriğin başına tarih ve parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi konulur. Bu ibareli mesaj ancak Kanuna ve ikinci fıkrada anılan yönetmeliğe uyulmak sureti ile değiştirilebilir. Tahsis edilen kısımda yer alan bir mesajın yönlendirildiği karinedir.
 

(4) Bu Kanun ve ilgili diğer yaslarda ya da idarî düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmedikçe, şirketin web sitesine konulan bir içerik, üstünde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle web sitesinde kalır; aksi hâlde konulmamış sayılır.
 

(5) Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri 82 nci madde uyarınca ayrıca saklanır. İnternet sitesinde yer alacak bilgiler metin hâline getirilip şirket yönetimince tarih ve saati gösterilerek noterlikçe onaylı bir deftere sıra numarasına göre kaleme alınır ya da yapıştırılır. Daha sonra sitede yayımlanan bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak yukarıdaki işlem tekrarlanır.
II - Beyanlar, belgeler ve senetler

 

Madde 1525 -

(1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama protokolü, elektronik ortamda düzenlene-bilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.
III - Güvenli elektronik imza

Madde 1526 -

(1) Poliçe, bono, çek, makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler güvenli elektronik imza ile düzenlenemez. Bu senetlere ilişkin kabul, aval ve ciro gibi senet üstünde gerçekleştirmiş olan işlemler güvenli elektronik imza ile yapılamaz.
(2) Konişmentonun, taşıma senedinin ve sigorta poliçesinin imzası elle, faksimile baskı, zımba, ıstampa, sembol biçiminde mekanik ya da elektronik herhangi bir araçla da atılabilir. Düzenlendikleri ülke kanunlarının izin vermiş olduğu ölçüde bu senetlerde yer alacak kayıtlar el yazısı, telgraf, teleks, faks ve elektronik diğer araçlarla yazılabilir, oluşturulabilir, gönderilebilir.

IV - Elektronik ortamda yönetim kurulu ve genel kurul

1. Genel olarak

Madde 1527 -

(1) Sermaye şirketlerinde müdürler kurulu ve yönetim kurulu üyelerinin, öngörülen belirli durumlarda, kurul toplantılarına görüntü ve ses aktarılması yolu ile katılabilmeleri ve oy vermeleri esas sözleşme ya da şirket protokolüyle düzenlenebilir.

(2) Kollektif, komandit, limited ve sermayesi paylara bölünmüş firmalarda, şirket protokolünde ve esas sözleşmede öngörülerek elektronik ortamda ortaklar kuruluna ve genel kurula katılma, öneride bulunma ve oy verme, fizikî katılımın, öneride bulunmanın ve oy vermenin bütün hukukî neticelerini doğurur.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada öngörülen hâllerde, elektronik ortamda oy kullanabilmek için, şirketin bu amaca özgülenmiş bir web sitesine sahip olması, ortağın bu yolda istemde bulunması, elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin bir teknik raporla ispatlanıp bu raporun tescil ve ilân edilmesi ve oy kullananların kimliklerinin saklanması şarttır.
 

(4) Birinci ve ikinci fıkrada anılan firmalarda esas sözleşme ya da şirket protokolü gereği şirket yönetimi, bu yöntem ile oy kullanmanın bütün koşullarını gerçekleştirir ve ortağa gerekli bütün araçları sağlar.
 

(5) Anonim firmalarda genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün hukukî neticelerini doğurur. Bu hükmün uygulanması esasları bir tüzük ile düzenlenir. Tüzükte, genel kurula elektronik ortamda katılmaya ve oy vermeye ilişkin esas sözleşme hükmünün örneği yer alır. Anonim şirketler tüzükten aynen aktarılacak olan bu hükümde değişiklik yapamazlar. Tüzük ayrıca oyun gerçek sahibi ya da temsilcisi tarafından kullanılmasını sağlamayı başaran kurallar ile 407 nci maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen komiserlerin bu hususa ilişkin yetkilerini içerir. Bu tüzüğün yürürlüğe girmesi ile beraber genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması pay senetleri borsaya kote edilmiş firmalarda mecburi hâle gelir.
 

(6) Birinci ilâ dördüncü fıkra hükümleri kapsamında oyun gerçek sahibi tarafından kullanılmasına ve uygulamaya ilişkin kurallar ile paysahibinin temsilcisine web sitesi aracılığı ile talimat vermesi esas ve usulleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

2. Uygulama kuralları

Madde 1528 - (1) Elektronik ortamı kullanmak isteyen ortaklar, paysahipleri ve yönetim kurulu üyeleri e-posta adreslerini şirkete bildirirler.